Устав

УСТАВ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. Партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, наричана по-нататък НПСД e политическа партия, самостоятелно юридическо лице, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Учредителите на партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО изготвиха този устав в съответствие със Закона за политическите партии и взеха решение тя да носи името: политическа партия – НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл. 3. (1) Седалището на НПСД е Република България, гр. София, а адресът на управление на НПСД е: район Възраждане, Пощенски код: 1303, бул.”Тодор Алексавдров”№73А.

(2) НПСД не се ограничава със срок.

СИМВОЛИ

Чл. 4. (1) Символите на НПСД са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на НПСД е стилизиран оранжев слънчев контур на небесно син фон с кръг в средата и текст в кръга: НПСД.

(3) Знамето е в правоъгълна форма, в електриково небесно син цвят и изобразен в средата знак на НПСД.

(4) Печатът е кръгъл с изобразен в центъра знак на НПСД и изписано наименованието по контура в кръг – народна партия снобода и достойнство.

II. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

При реализирането на своята политика НПСД следва принципите на върховенство на закона и международните актове, по които Република България е страна и утвърждаване на държавността и авторитета на институциите, които я олицетворяват. Безусловното зачитане на основните човешки права и свободи, залегнали в Конституцията и законите на страната и във всеобщата Декларация за правата на човека и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО има следните основни цели:

Издигане на образованието, науката и културата в най-висок обществен приоритет и общонационална цел. Осигуряване на равни възможности за всеки гражданин да реализира напълно своя потенциал и творчески способности, чрез обучение и квалификация до края на професионалния си път.

Икономическа и данъчна политика, която ограничава преразпределителната роля на държавата и е насочена главно към стимулиране на предприемаческата инициатива и привличане на инвестиции в помощ на малкия и среден бизнес.

Привеждане на здравеопазването в съответствие със съвременните европейски и световни стандарти, позволяващи на всеки гражданин да се ползва от достиженията на съвременната медицина на поносима цена и високо качество.

Социално отговорна политика, насочена към обезпечаването на достойни старини на пенсионерите и коренна промяна при адаптирането на пазара на труда спрямо актуалното европейско законодателство и демографската криза в страната.

Провеждане на безкомпромисна политика на превенция и борба с корупцията, престъпността и противообществените прояви във всички слоеве на обществото.

Гарантиране и защита на гражданските и избирателни права на всички български граждани, включително и на постоянно или временно живеещи извън пределите на Република България.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 7. (1) НПСД има следните ръководни и контролни органи:

 1. Национален конгрес /НК/
 2. Национален координационен съвет /НКС/
 3. Изпълнителен политически съвет /ИПС/
 4. Председател
 5. Контролен съвет /КС/

(2) В органите на НПСД могат да участват само нейни членове.

(3) Изборните длъжности в НПСД могат да се заемат за не повече от два последователни мандата.

(4) На изборни длъжности в НПСД не могат да бъдат предлагани и избирани български граждани с доказано съпричастие към бившите репресивни структури на тоталитарния режим до 1990г.

(5) В своята дейност НПСД си сътрудничи с браншови, професионални, тематични и други неправителствени организации и съюзи.

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС

Чл. 8. (1) Националният конгрес е върховен орган на партията и се състои от делегати, членове на НПСД.

(2) Делегатите участници в Националния конгрес се избират по предварително предложен от Изпълнителния политически съвет ред, който се одобрява от Националния координационен съвет.

(3) Всеки делегат на Националния конгрес има право на един глас.

(4) Делегати на Националния конгрес по право са Председателят на партията, членовете на Националния координационен съвет, Изпълнителния политически съвет и Контролния съвет.

(5) Решенията на Националния конгрес са задължителни за всички членове на партията, както и за другите нейни органи.

Чл. 9. (1) Редовен Национален конгрес се свиква на всеки четири години.

(2) Редовен Национален конгрес се свиква с решение на Националния координационен съвет по предложение на Изпълнителния политически съвет.

(3) Извънреден Национален конгрес може да бъде свикан от Националния координационен съвет или по искане на поне една трета от общинските организации, отправено до НКС. В този случай Националният координационен съвет определя правилата за свикване.

(4) Свикването на Национален конгрес се извършва с покана, която трябва да съдържа проект за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на конгреса, дали е редовен и по чия инициатива се свиква.

(5) Поканата за свикване на Национален конгрес се публикува в един национален ежедневник и се поставя на видно място в сградата, на която е адресът на регистрация на НПСД най-малко един месец преди датата на провеждане на конгреса.

(6) По въпроси, които не са включени в дневния ред, Националният конгрес не може да взема решения.

Чл. 10. Заседанията са редовни и Националният конгрес може да заседава и да приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. Ако нужният кворум не е на лице, заседанието се отлага с един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите регистрирани делегати.

Чл. 11. (1) Националният конгрес има следните правомощия:

 1. избира и освобождава Председателя на партията;
 2. избира и освобождава членовете на Изпълнителния политически съвет на партията, на принципа на най-много получени действителни гласове за предложен, до запълване на уставно определената бройка. Право да избира и да бъде избиран за член на ИПС има всеки делегат на НК. Гласуването се извършва по реда на постъпилите предложения в Комисията по проекто-листата;
 3. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
 4. приема, допълва и изменя Устава на партията;
 5. приема, допълва и изменя Програмата на партията;
 6. приема докладите на председателя и на Контролния съвет;
 7. приема решение за прекратяване, сливане или вливане и саморазпускане на партията.

(2) Националният конгрес приема решенията си с мнозинство повече от половината присъстващи делегати. По т.4 и т.7 Националният конгрес приема решенията си с квалифицирано мнозинство от две трети.

(3) Националният конгрес взема решения с явно гласуване, освен ако сам не реши друго.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Чл. 12. (1) Националният координационен съвет (НКС) е орган на партията между два конгреса.

(2) Членове на Националния координационен съвет са:

 1. членовете на Изпълнителния политически съвет, всички пряко избрани председатели на общинските/районните организации, областните координатори;
 2. народни представители, депутати в Европейския парламент, министри, кметове и председатели на общинските съвети – членове на НПСД;

Чл. 13. (1) Националният координационен съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на НПСД най-малко веднъж на три месеца. Могат да бъдат провеждани и извънредни заседания, които се свикват по искане на Председателя на НПСД или по искане на 1/3 от неговите членове.

(2) Заседанията на Националния координационен съвет се председателстват и координират от Председателя на НПСД или от един от заместник председателите на партията, упълномощен писмено от председателя.

(3) Националният координационен съвет се свиква на заседания с писмена покана или с покана изпратена по електронен път до членовете на НКС, най-малко една седмица преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 14. (1) Националният координационен съвет има следните правомощия:

 1. обсъжда и приема стратегия за политиките, приоритетни за НПСД;
 2. утвърждава Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, предложени от Изпълнителния политически съвет;
 3. приема решения за свикване на Национален конгрес и одобрява дневния ред;
 4. приема правила за определяне на реда за избор на делегати за Националния конгрес най-късно два месеца преди датата на провеждането му;
 5. приема правилници за работа на ръководните и контролните органи на партията;
 6. утвърждава правила за финансово-административна дейност;
 7. приема годишния доклад на Контролния съвет;
 8. определя размера на членския внос, начина на събиране и заплащането му.
 9. избира нови членове на Изпълнителния политически съвет и Контролния съвет между два Национални конгреса на НПСД по предложение на председателя при прекратяване на членството им. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на НКС

(2) Заседанието на Националния координационен съвет е легитимно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Ако няма кворум, заседанието се отлага за един час по-късно и е законно, независимо от броя на присъстващите. Националният координационен съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 15. (1) Изпълнителният политически съвет /ИПС/е в състав от седемнадесет члена, в това число председател и шестима заместник-председатели.

Чл. 16. (1) Председателят на НПСД е член и председател на Изпълнителния политически съвет по право и ръководи и координира дейността му. В негово отсъствие функциите му се изпълняват от писмено упълномощен от него заместник-председател на партията.

(2) Изпълнителният политически съвет избира шестима заместник-председатели на партията измежду членовете си по предложение на председателя на НПСД.

(3) Изпълнителният политически съвет избира Председател на Постоянен изборен щаб на партията /ПИЩ/ измежду членовете си по предложение на председателя на НПСД.

(4) Изпълнителният политически съвет се избира за срок от 4 /четири/ години.

(5) Изпълнителният политически съвет утвърждава предложения от председателя Главен секретар на НПСД.

Чл. 17. Изпълнителният политически съвет се свиква от Председателя и заседава оперативно веднъж седмично. Свикването може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 18. (1) Изпълнителният политически съвет:

 1. осъществява политическото ръководство на НПСД на основата на решенията на Националния конгрес и Националния координационен съвет;
 2. утвърждава кандидатите за участие в изборите;
 3. приема решения по текущи политически въпроси;
 4. прави предложения до Националния координационен съвет за свикване на Национален конгрес и предлага процедурата за номинация и избиране на делегати, която се утвърждава от НКС;
 5. изготвя проект за бюджет и финансов отчет за предходната календарна година за изпълнението му и ги предлага за одобрение от Националния координационен съвет;
 6. изработва и предлага правила за дейността на партията, както и Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, които се утвърждават от НКС;
 7. приема решения за изключване на членове от НПСД;
 8. назначава областни координатори на НПСД, включително и координатори отговарящи за избирателите от страните от ЕС и за страните извън ЕС, по предложение на председателя на Изпълнителния политически съвет;
 9. назначава временно изпълняващи длъжността общински/районен председател на НПСД, на местата където няма избрани пряко такива;
 10. приема решения по всички други въпроси, които не са включени в компетентността на друг орган на НПСД.

(2) Изпълнителният политически съвет може да провежда заседанията си, ако присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващи се смятат и тези членове, с които може да се осъществи конферентна връзка в реално време.

(3) Изпълнителният политически съвет инициира създаването на консултативни експертни съвети /КЕС/, които да подпомагат дейността на партията;

(4) Предложенията на Изпълнителния политически съвет за създаване на консултативни експертни съвети, комисии и други помощни органи се одобряват от Националния координационен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 19. (1) Председателят на НПСД се избира пряко от Националния конгрес за срок от 4 /четири/ години.

(2) При невъзможност на председателя да изпълнява функциите си за повече от 6 месеца, при прекратяване на членството му или при смърт, функциите му се изпълняват от посочен от Изпълнителния политически съвет заместник-председател до свикване на извънреден конгрес.

Чл. 20. Председателят на НПСД е председател на Изпълнителния политически съвет и председателства Националния координационен съвет.

Чл. 21. (1) Председателят на НПСД:

 1. представлява НПСД;
 2. прилага и координира решенията на Изпълнителния политически съвет и Националния координационен съвет;
 3. предлага кандидатури за заместник-председатели на Изпълнителния политически съвет на партията;
 4. предлага кандидатура за председател на Постоянно действащия изборен щаб на партията;
 5. предлага на ИПС за утвърждаване Главен секретар, който подпомага дейността му. Главният секретар получава своите пълномощия от председателя на НПСД.

6.представя отчета за дейността на Изпълнителния съвет пред Националния координационен съвет и Националния конгрес.

КОНТРОЛЕН ОРГАН

Чл. 22. (1) Контролният съвет /КС/ е контролен орган на партията.

(2) Контролният съвет е в състав от петима души, избрани от Националния конгрес за срок от 4 /четири/ години.

(3) Контролният съвет на своето първо заседание избира измежду своите членове председател на Контролния съвет.

(4) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Националния координационен съвет без право на глас.

Чл. 23. (1) Контролният съвет има следните функции:

 1. следи за спазване на Устава на НПСД и решенията на Националния конгрес, Националния координационен съвет и Изпълнителния политически съвет;
 2. следи за зачитане на правата и спазване на задълженията на членовете на НПСД;
 3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 4. изготвя годишен доклад за дейността си, който представя на Националния координационен съвет;
 5. следи за финансовата дисциплина в партията.

Чл. 24. Контролният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. Свикването на заседанията на Контролния съвет се осъществява от председателя на Контролния съвет и може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 25. Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.

МЕСТНИ ОРГАНИ

Чл. 26. (1) Местни структури на НПСД са местните клубове, районните и общинските организации.

(2) На територията на всяко населено място при наличие на избирателна секция и при наличието на най-малко пет члена на НПСД, се създава местен клуб.

(3) Местният клуб на свое общо събрание, след надлежна покана до всички свои членове, избира с обикновено мнозинство председател на местния клуб.

(4) Председателя на местния клуб свиква общо събрание на клуба минимум веднъж в месеца или инзвънредно, по желание на минимум 1/3 от членовете на общото събрание.

(5) Заседанията се свикват с писмена покана, поставена на местата, където обикновено се провеждат сбирките на местните клубове, по телефон, по електронен път или по друг подходящ начин една седмица преди датата на провеждане на заседанието.

(6) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на местните клубове. Ако няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно и е редовно, независимо от броя на присъстващите.

(7) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

Чл. 27. (1) Общинската организация се състои от председателите на всички местни клубове на територията на общината.

(2) Общинската организация избира на свое общо събрание председател. Общото събрание се състои от всички председатели на местните клубове на НПСД. Такъв пряк избор се организира, ако са покрити с местни клубове минимум 55% от избирателните секции на територията на общината. До покриването на този минимум общинската организация се ръководи от временно изпълняващ длъжността Председател, назначен от Изпълнителния политически съвет.

(3) В градовете с районно деление местните клубове се създават според избирателните секции в съответния район и избират измежду председателите на местни клубове районен председател и секретар. Районните председатели избират помежду си градски председател и секретар. Такъв пряк избор се организира, ако са покрити с местни организации минимум 55% от избирателните секции на територията на района. До покриването на този минимум градската организация се ръководи от временно изпълняващ длъжността Председател, назначен от Изпълнителния политически съвет.

(4) Общинската/районната организация избира на свое общо събрание и секретар по предложение на председателя.

(5) Общо събрание на общинската/районната организация се свиква на заседания от председателя минимум веднъж на два месеца или извънредно, по желание на минимум 1/3 от членовете на общинската/районната организация или от Изпълнителния политически съвет.

(6) Заседанията се свикват с писмена покана, поставена на местата, където обикновено се провеждат сбирките на местните клубове, по телефон, по електронен път или по друг подходящ начин една седмица преди датата на провеждане на заседанието.

(7) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на общинската организация. Ако няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно и е редовно, независимо от броя на присъстващите.

(8) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. За заседанията на общинската/районната организация се съставят протоколи, които се подписват от председателя и секретаря.

Чл. 28. (1) Председателят на общинската/районната организация, подпомаган от секретаря:

 1. координира работата на местните клубове на територията на общината/района;
 2. подпомага осъществяването на целите и политиката на НПСД на общинско/районно равнище;
 3. подпомага организирането и провеждането на предизборните кампании на общинско/районно равнище;
 4. приема заявления за членство и за напускане на партията и ги вписва в партийния регистър;
 5. прилага и осъществява решенията на Националния конгрес, Националния координационен съвет и ИПС за провеждане на политиката на НПСД;
 6. води общински регистър на членовете към съответните местни клубове.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 29. (1) Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на НПСД, може да бъде член на НПСД

(2) Членството в НПСД е доброволно.

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 30. (1) Членството в НПСД се придобива след подадено заявление до избран от кандидата местен клуб или до Изпълнителния политически съвет и след одобряването му от клуба, респективно от ИПС. За одобрение се счита, ако в 15 дневен срок след обявяването му на заседание на клуба, респективно на заседание на ИПС, не са постъпили писмени възражения от членовете на клуба. Член на НПСД може да бъде член само на един местен клуб.

(2) При постъпили възражения кандидатурата се подлага на гласуване на следващото заседание на местния клуб, респективно на заседание на Изпълнителния политически съвет и решението се приема с обикновено мнозинство. В този случай членството възниква след решението на местния клуб, респективно след решението на Изпълнителния политически съвет.

(3) При отказ кандидатът може да обжалва решението пред Контролния съвет в едномесечен срок след получаване на отказа.

(4) Решението на Контролния съвет не подлежи на обжалване.

(5) Председателят на местния клуб изпраща информация за приемане на нов член на председателя на общинската организация, който вписва новия член в общинския партиен регистър.

(6) Учредителите на НПСД стават членове на партията с акта на участието си в Учредителното събрание и след подписване на Декларация по чл.11 от ЗПП.

Чл. 31. (1) Членството в НПСД се прекратява:

 1. Доброволно – с едностранно писмено заявление, отправено до председателя на местния клуб или общинската организация, който вписва напускането в общинския партиен регистър;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. с изключването му – по решение на Изпълнителния политически съвет и по предложение на председателя на местния клуб, където членува, когато извършва действия, с които уврежда интересите на партията или нарушава устава и политиката на партията;
 4. при отпадане – когато не заплаща членски внос повече от една година.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 32. (1) Всеки член на НПСД има право:

 1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на партията в съответствие с този устав;
 2. да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения за провеждане на политиката и дейността на НПСД;
 3. да бъде информиран за дейността на местните и централните органи на НПСД;
 4. да участва лично, когато се обсъжда неговото партийно положение и дейност;
 5. да прекратява членството си по собствено желание;

Чл. 33. (1) Членовете на НПСД са длъжни:

 1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на НПСД;
 2. да участват в дейността на партията, в предизборни кампании и да работят за осъществяване на принципите и политиката й;
 3. да издигат авторитета на партията, да не извършват действия и бездействия, които противоречат на принципите на партията и я злепоставят;
 4. да заплащат редовно членски внос, определен от Националния координационен съвет.

V. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 34. Имуществото на НПСД се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на партия и се използва за дейността на партията.

Чл. 35. Собствени приходи на НПСД са приходите от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и други съгласно ЗПП;
 3. собствени недвижими имоти;
 4. дарения и завещания от физически лица;
 5. лихви и други приходи от собствени средства;
 6. всички разрешени от ЗПП приходи.

Чл. 36. НПСД ползва държавна субсидия по ред и в случаите определени със съответните закони.

Чл. 37. (1) Финансово-счетоводният контрол на приходите и разходите на средствата на партията се осъществяват съгласно закона и този устав.

(2) Списък на лицата, които отговорят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, се представя в Сметната палата съгласно разпоредбите на ЗПП и действащото законодателство.

Чл.38. НПСД разходва имуществото си за осъществяване на политиката, съгласно закона и по реда на този устав и решенията на органите на управление на партията.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Чл. 39. (1) НПСД се прекратява при:

 1. решение за саморазпускане;
 2. решение за сливане или вливане в други партии;
 3. с решение на СГС по искане на прокурор.
 4. Решенията по т.1 и т.2 се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъствалите на Националната конференция.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилага законодателството на Република България.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание от 01.12.2012г., изменен и допълнен на 1-ия Редовен конгрес от 27.11.2016г..