Ръководство на НПСД

Изпълнителен Политически Съвет / ИПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСД
Доц. д-р Орхан Исмаилов
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Сунай Хаджъ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Урал Кязим

ЧЛЕН Даниела Костадинова
ЧЛЕН Тасим Тасим
ЧЛЕН Васил Новков
ЧЛЕН Урал Кязим
ЧЛЕН Али Мехмедкяйе
ЧЛЕН Алиш Хасан

Контролен Съвет / КС

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирина Сергеева
ЧЛЕН Кадлийн Мехмедова
ЧЛЕН Фатме Исмаилова
ЧЛЕН Ина Райчева