27.01.2019 Изявление на доц.д-р Орхан Имаилов – председател на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ във връзка с разпространената до медиите на 24.01.2019 г. декларация от членове на НСПД

Изявление на доц.д-р Орхан Имаилов – председател на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ във връзка с разпространената до медиите на 24.01.2019 г. декларация от членове на НСПД

Във връзка с твърденията на членове на ПП НПСД за непочтеност в действията ми при обявяване на коалицията „Воля – българските родолюбци“ на 24.01.2019г. и изложените твърдения за игнориране на решенията на ръководните органи на партията, заявявам, че горепосочените изявления и твърдения са изцяло неверни и очевидно мотивирани от друга цел, различна от прокламираната от авторите им за зачитане на организационната структура и субординацията между различните ръководни органи, регламентирани в Устава на партията.

Изявленията в разпространената чрез медиите декларация на една група хора от НПСД освен, че са изцяло насочени към личното дискредитиране и уронване на достойнството на председателя на партията сред симпатизантите и останалите членове на партията, но и внушават в публичното пространство наличието на незачитане на правилата, разписани в Устава, с което се подронва репутацията на цялата партия.

Арбитър на вътрешнопартийните спорове и упражняващ надзор за спазване или неспазване на правилата и решенията в НПСД съгласно Устава е Контролният съвет на партията. Тъй като съгласно чл. 23, т. 1 от устава на ПП НПСД, това е единственият оправомощен орган , който може да установи неспазване на решенията на ръководните й органи и да се произнесе по вътрешен партиен спор или по твърдение за нарушение, на 26.01.2019г. като председател на ПП НПСД сезирах Контролния съвет. Със свое решение по протокол № 1/ 27.01.2019г. Контролният съвет приема, че действията на председателя при обявяване на коалицията „Воля – българските родолюбци“ на 24.01.2019г. са в изпълнение на решение на ИПС на НПСД от 15.01.2019г., което означава само едно – декларацията от 24.01.2019г. съдържа неистини и злепоставя партията пред обществото. На база решението на Контролния съвет ще бъдат предприети съответните действия съгласно Устава спрямо лицата, уронили престижа и доброто име на партията сред нашите членове, симпатизанти и обществеността. Готови сме да сезираме и компетентните органи за извършени престъпни деяния при подписването на посочената по-горе декларация от 24.01.2019г., разпространена чрез медиите.

Доц. д-р Орхан Исмаилов

Председател на НПСД

Please follow and like us: