Учредителна декларация на НПСД

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на политическа партия

НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

Днес, 27 септември, 2012 г. в гр. София, се състоя Учредително заседание за образуване на инициативен комитет за учредяване на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, на което заседание на основание и в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за политическите партии, долуподписаните лица, всичките граждани на Република България с избирателни права:

І. Образуват Инициативен комитет за създаване на политическа партия с наименование НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, и като членове на Инициативния комитет и бидейки граждани на Република България с избирателни права,споделяйки общи принципи и цели, приемаме следната Учредителна декларация:

Ние, членовете на инициативния комитет за учредяване на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, решени да допринесем за просперитета и развитието на нашата родина, държава и общество,

 • водени от ценностите на свободния свят, основните човешки права и общоприетите европейски норми;
 • водени от принципите на морал, честност, нравственост, прозрачност, справедливост и отговорност в семейния и обществено политическия живот;
 • водени от желанието си за: утвърждаване на върховенството на Конституцията, законите и парламентарната демокрацията; стимулиране на свободната, а не политически зависимата пазарна конкуренция и с грижата за устойчив икономически растеж, щадящ природата и нейните ресурси;
 • водени от убеждението си, че държавата трябва да осигурява в еднаква степен закрила на правата, свободите, достойнството и честта на всички свои граждани, независимо дали живеят в или извън нейните географски предели, да насърчава развитието на условия за интеграция на лицата в неравностойно положение, възрастните, принадлежащите към отделните езикови, религиозни и етнически групи, така че същите да се гордеят със своята родина и държава;
 • водени от волята си да не подведем тези, които ще ни подкрепят и последват, както в днешния ден, така и в бъдеще, считаме за необходимо открито и изчерпателно да представим пред обществото нашите водещи политически ценности, принципи и цели,

декларираме своето желание за учредяване на политическа партия
НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.

При реализирането на своята политика ще следваме следните основни принципи:

 1. Върховенство на закона и международните актове, по които Република България е страна и утвърждаване на държавността и авторитета на институциите, които я олицетворяват;
 2. Безусловно зачитане на основните човешки права и свободи, залегнали във всеобщата Декларация за правата на човека и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
 3. Неприкосновеност на частната собственост, като основен двигател на едно свободно пазарното стопанство базирано на инициативността, информираността, предприемчивостта и лоялната конкуренция, където участието на държавата в регулирането на пазарните отношения чрез ролята й на икономически субект е ограничено.
 4. Ефективен и информиран граждански контрол над политическото управление и институционалната власт;
 5. Солидарност, социален диалог, прозрачност, ефективност, толерантност, недопускане на дискриминация по отношение на пол, възраст, верска или етническа принадлежност, сексуална ориентация или социален произход;

На основата на гореописаното ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО заявява и своите основни цели:

 1. Издигане на образованието, науката и културата в най-висок обществен приоритет и общонационална цел. Осигуряване на равни възможности за всеки гражданин да реализира напълно своя потенциал и творчески способности. Повишаване на ориентираните към потребностите на пазара образователни програми и стандарти над нивото на европейските такива; модернизация на материално техническата база в училищата, университетите, институтите и академиите; стимулиране и насърчаване ангажираността на българските ученици, студенти и преподаватели в различни видове национални и международни учебни дейности за придобиване и обмяна на опит, както и развитие на техния потенциал и способности; създаване на условия за завръщане и реализация на завършилите в чужбина.

България и нейните граждани са носители на многовековна история, традиции и култура и те трябва да заемат достойното си място в обединена Европа и глобалния свят, чрез популяризиране на богатството на културно-историческото наследство на територията на нашата страна и ролята му, като важен съставен елемент на балканската и европейска култура и цивилизация;

 1. Икономическа и данъчна политика, която ограничава преразпределителната роля на държавата и е насочена главно към стимулиране на предприемаческата инициатива в реалния сектор, привличането на чуждестранни инвестиции и излизането на нови пазари. С една основна цел: създаване на заетост и спиране изтичането на работна сила и млади специалисти от страната. Преосмисляне и преформулиране на политиката по доходите, адекватно данъчно облагане с диверсифицирани ДДС ставки. Въвеждане и разширяване на електронното управление;

Европейските фондовете са важен инвестиционен ресурс, но не са спасение за българската икономика. Генерирането на вътрешни ресурси чрез повишаване производителността и конкурентоспособността на малките и средни предприятия трябва да бъде приоритет пред изграждането на инфраструктура.

Увеличаване дела на средна класа, като основен фактор за икономическия и финансов просперитет на всяка една модерна икономика с приоритетното развитие на новите високотехнологични и екологични методи в зелената промишленост и биологично чистото земеделие;

 1. Ефективна реформа в здравеопазването за привеждането му в съответствие със съвременните европейски и световни стандарти, позволяващи на всеки гражданин да се ползва от достиженията на съвременната медицина на поносима цена и високо качество. Реформа, която ще осигури качество, достъпност и ред чрез прекъсването на нездравословната тенденция – „повече осигурени средства – същото или неудовлетворяващо качество” и чрез модерен мениджмънт и уважение към труда на лекарите и медицинските работници; Усъвършенстване и популяризиране на природни методи за лечение и лекарства на билкова база биха допринесли за по-доброто здраве на нацията и здравната ни система;
 2. Държавно управление с ясни социални приоритети, необходими за провеждането на успешна държавна и корпоративно отговорна социална политика, в контекста на необходимостта от осигуряване на достоен живот на социално слаби, хора с увреждания, пенсионери, жени в отпуск по бременност и майчинство, европейско признаване на индивидуалните пенсионни права, прилагане на европейските и международни норми за прослужено време; изравняване на социалните права във всички страни членки на ЕС;
 3. Провеждане на безкомпромисна политика на превенция и борба с корупцията, престъпността и противообществените прояви във всички слоеве на обществото чрез незабавна и ефективна реформа в сектора на сигурността. Подобряване обучението и подготовката на кадрите, прилагане на системен подход за взаимодействие на системите. Реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото;
 4. Гарантиране и защита на гражданските и избирателни права на българските граждани, постоянно или временно живеещи извън пределите на Република България, съобразена с тяхното местонахождение. Облекчаване на административната процедура за придобиване на българско гражданство за хора с доказан български произход или чийто един родител е с българско гражданство, както и осигуряването на равен достъп за всички български граждани до европейските трудови пазари и премахване на съществуващите ограничения спрямо тях.
 5. Ускоряване и задълбочаване на процесите на сближаване и интеграция в ЕС. Балансирана външна политика с всички държави, с които Република България е имала, има или възнамерява да развива взаимоизгодни отношения. Запазване и развитие на регионалната и глобална сигурност. Издигане на по-високо равнище взаимоотношенията на Република България със съседните ни и всички Балкански страни, както и с държави, които се утвърждават като политически и икономически влиятелни в системата на международните политико-икономически отношения.

Ние сме за България, която дава свобода, сигурност и насърчава солидарността между своите граждани. Ние сме за конкурентна икономика и европейски стандарт на живот. Ние сме за отстояване на традициите и мястото на България в съвременния свят. Убедени сме, че можем да живеем в общество, основано на реален плурализъм, демокрация, зачитане на универсалните човешки права и благоденствие за всички.

С тези основни принципи и цели, 23 години след началото на демократичните промени в страната ни и 5 години след приемането на България в Европейския съюз, ние, учредителите на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, обединяваме своите усилия, за да изведем България от обществената и духовна криза и да я превърнем в преуспяваща, справедлива, хуманна и привлекателна държава, осигуряваща добро управление на своите достойни граждани. Защото нашето достойнство е израз на нашата материална и нематериална култура, а различните ни език, вяра, традиции, история, изкуство и мироглед са наша обща ценност и богатство.

ІІ. Упълномощават и задължават секретарят на Инициативния комитет г-н Корман Исмаилов, на основание чл. 10 ал. 4 от Закона за политическите партии да публикува приетата днес Учредителна декларация за учредяване и регистрация на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО в един национален всекидневник.

ІІІ. С приемането на настоящата учредителна декларация инициативният комитет за учредяване на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО открива подписка за набирането на членове – учредители, съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за политическите партии.Инициативния комитет утвърждава и образец на декларация за членство,съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за политическите партии,
като подписалите Учредителната декларация ,както и всички нови членове учредители на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО подписват задължително Декларацията за членство.

ІV. Инициативният комитет насрочва за 01 декември 2012 г., в от 11:00 часа в зала 3 на НДК на адрес в гр. София, площад „България” 1, провеждането на Учредително събрание на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.

Настоящата декларация е приета от инициативния комитет в гр. София на 27.09.2012 г.

Учредители, образували инициативния комитет за учредяване на политическа партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, приели и подписали без каквито и да било възражения Учредителната декларация за учредяването на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.